Gezen Tatil

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti (Bundan sonra “Gezentatil” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle Gezentatil tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanan Açık Rıza Beyanı bilginize sunulmuştur.

Gezentatiltarafından www.gezentatil.com web sitesinde yer alan “Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi” aracılığıyla Gezentatil tarafından işlenen ve işlenecek olan kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Gezentatil veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Gezentatil ‘in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr  hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerimin, iletişim bilgilerimin, İşlem güvenliği bilgilerimin, Gelişmiş müşteri bilgilerimin (adınız, soyadınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, konaklama belgelerinizin türü ve numarası, kimlik numarası, pasaport numarası vb. kişisel veriler), Aile bireyleri ve yakın bilgilerimin, Müşteri işlem bilgisinin, Risk yönetimi bilgisinin, Finansal bilgilerimin (kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri), Hukuki işlem bilgisi, sağlık durumuma ilişkin bilgiler, alerji bilgisi, yemek tercihi, engellilik bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler ve sair kişisel verilerimin;  başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, yurt içi ve yurt dışında muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; Yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut, cloud, bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan şirketler, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Gezentatiltarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Gezentatil tarafından; Gezentatil çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Gezentatil ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), 3. Taraf iş ortaklarına, hizmet aldığı şirketlere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Gezentatil’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca;

  1. Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  7. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme;
  8. haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.kvkk.gov.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla  adresinde bulunan Şirkete kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu, bu konuda Gezentatil tarafından bilgilendirildiğimi kabul ediyorum.

Ayrıca, Gezentatil ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVKK’nın 6. maddesinde de tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Gezentatil Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :………………………………………………………….

Tarih           :………/……../………………

İmza           :……………………………….