Gezen Tatil

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi

Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti  (Bundan sonra “Gezentatil” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, bu Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Gizlilik Sözleşmesi ile Gezentatil olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Gezentatil olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğumuzu belirtmek isteriz.

Gezentatil’e ait www.gezentatil.com web sitemizi ziyaret etmeniz, 0252 275 06 56 Çağrı merkezimiz yada yetkili acenteler aracılığı ile rezervasyon yapmanız ve/veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen şartlara tabidir. Bu www.gezentatil.com adresli web sitemizi ziyaret etmekle, , 0252 275 06 56  Çağrı merkezimiz, acenteler aracılığı ile rezervasyon yapmanız ve/veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız yada bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile ilgili kişi olarak sizleri belirlenebilir kılan her türlü veriyi www.gezentatil.com sitemizde yer alan Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Sözleşmesi’nde ve aydınlatma metinlerimiz ve politikalarımız ile; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

1. Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Gezentatil tarafından elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Gezentatil tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “Kişisel Veri”dir. İşbu Gizlilik Sözleşmesi temel olarak aşağıdaki kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileri kapsamaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. 6. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 1. Çağrı merkezi, satış ofisleri(acenteler), Resepsiyon kayıtları, misafir  talep ve şikâyetleri, otele giriş noktaları, fuar ve etkinliklerde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanan kişisel verileri kapsamaktadır.
 2. www.gezentatil.com internet sitesi ve diğer rezervasyon siteleri üzerinden toplanan kişisel veriler.
 3. Gezentatil ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları vasıtasıyla toplanan kişisel veriler.
 4. Bu mecralardan hizmet almayı talep etmeniz halinde; www.gezentatil.com internet sitesi, bilgisayar ya da bazı akıllı cihazlar üzerinden kullanıma sunulan yazılım ve uygulamalar, Gezentatil adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından idare edilen sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya”), Gezentatil’in sunduğu hizmete aracılık eden e-posta hesapları, WhatsApp Business, Telegram, Facebook Messenger, WeChat, BiP vb. anlık mesajlaşma uygulamaları (“Mesajlaşma Platformları”) gibi diğer (“Dijital Ortamlar”) vasıtasıyla toplanan kişisel veriler. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Dijital ortamlar da dahil olmak üzere tüm kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz kategorik olarak aşağıdaki gibidir:

 1. Kimlik bilgisi (adınız ve soyadınız, kimlik numaranız, pasaport numaranız vb.),
 2. İletişim bilgileriniz ( e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz),
 3. İşlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri),
 4. Gelişmiş müşteri bilgileri (adınız, soyadınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, konaklama belgelerinizin türü ve numarası vb. kişisel verileriniz),
 5. Aile bireyleri ve yakın bilgisi (ilgili kişilerin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi),
 6. Müşteri işlem bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, banka dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz)
 7. Risk yönetimi bilgisi (kişisel ilgili kişiyle ilişkilendirilen ve kamu kurumları tarafından sunulan çeşitli sorgu sonuçları ve kayıtları, konaklama engelinizin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak gerçekleştirilen güvenlik sorgu kayıtları, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.)
 8. Finansal bilgi (kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri)
 9. Fiziksel mekân güvenlik bilgisi (şirkete ait ortamlara giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera ve ses kayıtları vb.)
 10. Hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden intikal eden bilgi talepleri ya da kararlarda yer alan kişisel veriler vb.)
 11. Denetim ve teftiş bilgisi (ilgili kişiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.)
 12. Özel nitelikli kişisel veri (kanunda açıkça öngörülen ve şirketin operasyonları için gerekli olduğu hallerde ve sizin açık rızanız üzerine işlenen ve özel hizmet sağlamak için gerekli olan sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, alerji bilgisi, yemek tercihi, engellilik bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler )
 13. Pazarlama bilgisi (ilgili kişiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler vb.)
 14. Talep/şikâyet yönetimi bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili şirketimize yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Dijital ortamlar da dahil olmak üzere tüm kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Gezentatil tarafından Kanun’un 5. 6. ve 8. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince, otellerimizde konaklayan misafirlerimizin kimlik bilgilerinin kanuni yükümlülüğümüz çerçevesinde kolluk kuvvetlerine bildirilmek üzere işlenmesi örnek verilebilir.

h) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla: meydana gelen bir vaka sonucunda Kişisel Verilerinizin bilinciniz yerinde olmaksızın işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

ı) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

i) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla: İnternet Siteleri, İletişim Araçları yahut Çağrı Merkezi üzerinden Gezentatil ürün ve hizmetlerine ilişkin sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması ve şikayetleriniz kapsamında Gezentatil ile paylaştığınız sağlık raporları kapsamında işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

j) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış hizmeti kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

k) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla: otellerde güvenliğin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi amacıyla gerektiğinde görüntü kaydı alınması, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir. Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, İnternet Siteleri ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi, Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi, Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi, Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi, Aldığınız SPA hizmeti kapsamında, özellikle masaj ve buhar odası için sağlık koşullarınıza sakınca yaratmayacak durumların tespiti ve sizin için en iyi hizmetin verilmesini sağlamak amacıyla kişisel sağlık verilerinizin işlenmesi, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi.

Ayrıca;

Gezentatil tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Gezentatil tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacıyla da işlenebilecektir.

4.  Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Gezentatil, işbu metinde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

a) İlgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile paylaşılabilecektir.

b) Yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan şirketler, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

c) Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

5.  Kişisel Verilerinizin Saklanma ve İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin İşleme İlkeleri

“Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek”, “Doğruluk ve güncellik”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek”, “Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek” kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle ilgili temel ilkelerimizdir.

7.  Çerez (cookie) Kullanımı

Gezentatil olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK ve olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir.

8. Dijital Ortamların Kullanımı

Dijital ortamları kullanımınız sırasında elde edilen kişisel verileriniz sitenin işletilmesi ve yönetilmesi, site ve uygulamaya ilişkin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, sitenin hangi şekillerde kullanıldığının takip edilmesi, konum odaklı araçların kullanımının sağlanması ve desteklenmesi, mevcut ise çevrimiçi hesaplarınızın yönetimi ve bulunduğunuz konumda kullanılabilecek olan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla işlenebilir.

Uygulama ve site kapsamında sunulan ürün veya hizmetlerden yararlanmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz yalnızca söz konusu ürün veya hizmetlerden faydalandırılmanızın sağlanması amacıyla sınırlı olarak işlenir.

9. CCTV (kapalı devre kamera sistemi) kullanımı

Rezervasyon hizmeti verdiğimiz otellerimiz yerleşkelerinde,(kişisel mahremiyete dikkat edilerek) kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel veriler elde edilmekte ve yalnızca; anti sosyal davranışların ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, yerleşkelerimizin ve yerleşkelerimizde yer alan araç ve gereçlerin güvenliğinin tesisi, yerleşkelerimizi ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçları ile gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır.

10. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Gezentatil’e başvurarak;

a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11.  KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle  Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz veya KVKK’da düzenlenen diğer yöntemlerle ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Gezentatil talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Gezentatil tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Gezentatil tarafından talep edilebilir.

12. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi’nde Yapılabilecek Değişiklikler:

İş bu Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Gezentatil kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi’nin en güncel haline https://www.gezentatil.com adresinden ulaşılabilecektir.

13. AÇIK RIZA METNİ

“Gezentatil” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca https://www.gezentatil.com linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgilerimin tanıtım, pazarlama, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenmesine açık rıza veriyorum.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan: Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti veya “Satıcı”)

Adres: Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla 

Telefon: 0252 275 06 56

Mersis No: 0394126539200001

KEP Adresi: gezenbilirseyahat@hs01.kep.tr